Αγγλικός Όρος
id/lp format
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μορφότυπο ΑΚ (Άμεσης Κυριαρχίας)/ΓΠ (Γραμμικής Προήγησης) (το)

feedback