Αγγλικός Όρος
icon
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εικόνα (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback