Αγγλικός Όρος
IC
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ΑΣ (άμεσο συστατικό)

feedback