Αγγλικός Όρος
hierarchy universal
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καθολική αρχή ιεραρχίας (η)

feedback