Αγγλικός Όρος
headword
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Hartmann & James (2002)
R. R. K. Hartmann (2001)
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
λέξη-κεφαλή (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
κύριο λήμμα (το)
Όρος
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου

feedback