Αγγλικός Όρος
haplology
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
απλολογία (η)
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback