Αγγλικός Όρος
hapax legomenon
Πηγές
Crystal (2008)
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Άπαξ λεγόμενον (το)

feedback