Αγγλικός Όρος
hapax legomenon
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (2008)
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Άπαξ λεγόμενον (το)

feedback