Αγγλικός Όρος
guidelines for ToBI labelling
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κατευθυντήριες γραμμές για την επισήμανση ToBI (τόνων και δεικτών παύσης) (οι)

feedback