Αγγλικός Όρος
granularity
Πηγές
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βαθμός λεπτομέρειας (ο)
Πηγή
ΙΑΤΕ (http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do?method=searchDetail&lilId=1757544&langId=&query=granularity&sourceLanguage=en&domain=0&matching=&start=0&next=1&targetLanguages=el)

feedback