Αγγλικός Όρος
gradation
Πηγές
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
βαθμοθεσία (η)
Όρος
ηλικιακή διαβάθμιση (η)
Πηγή
Crystal (2003)
Όρος
μετάπτωση (η)
Πηγή
ΛΚΝ

feedback