Αγγλικός Όρος
government phonology
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Φωνολογία της κυβέρνησης (η)

feedback