Αγγλικός Όρος
given vs new
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δεδομένος,-η,-ο
Πηγές
Crystal (2003)
Lyons (2002)

feedback