Αγγλικός Όρος
general language
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γενική γλώσσα (η)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback