Αγγλικός Όρος
FV (final vowel)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τελικό φωνήεν (το)

feedback