Αγγλικός Όρος
frozen metaphor
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παγιωμένη μεταφορά (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback