Αγγλικός Όρος
frozen expression / set expression
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Παγιωμένη έκφραση (η)

feedback