Αγγλικός Όρος
fading juncture
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μειούμενη άρμοση
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback