Αγγλικός Όρος
factive presupposition
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Yule (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γεγονοτική προϋπόθεση
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback