Αγγλικός Όρος
factive
Πηγές
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γεγονοτικός-ή-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback