Αγγλικός Όρος
face-to-face interaction
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο (η)

feedback