Αγγλικός Όρος
extrinsic ordering of rules
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εξωγενής διάταξη κανόνων (η)

feedback