Αγγλικός Όρος
extrinsic motivation
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εξωγενή κίνητρα
Πηγή
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)

feedback