Αγγλικός Όρος
external conditions of adequacy
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εξωτερικές συνθήκες επάρκειας (οι)

feedback