Αγγλικός Όρος
extensive
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Εκτατικός-ή-ό, εκτασιακός-ή-ό

feedback