Αγγλικός Όρος
extension
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Crystal
Fromkin (2011)
Hartmann & James (2002)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Έκταση (η), διεύρυνση (η), επέκταση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback