Αγγλικός Όρος
extended phrase-structure
Πηγή
Noam Chomsky (1966)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
διευρυμένη φραστική δομή

feedback