Αγγλικός Όρος
extended phrase-marker
Πηγή
Sharon Armon-Lotem, ‎Gabi Danon, ‎Susan D. Rothstein (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
διευρυμένος φραστικός δείκτης

feedback