Αγγλικός Όρος
extended exponence
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
διευρυμένη μορφική εκπροσώπηση (η)

feedback