Αγγλικός Όρος
Agrammatic speech
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Αγγραματική ομιλία (η)

feedback