Αγγλικός Όρος
EFL lexicography
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικογραφία Αγγλικής ως ξένης γλώσσας (η)

feedback