Αγγλικός Όρος
edge effects
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αποτελέσματα ακραίου μέρους
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback