Αγγλικός Όρος
ECHO
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Οργανισμός του Ξένιου Υπολογιστή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ο)
Πηγή
ΙΑΤΕ (http://iate.europa.eu/FindTermsByLilId.do?lilId=961314&langId=el)

feedback