Αγγλικός Όρος
dynamic linguistics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυναμική γλωσσολογία
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback