Αγγλικός Όρος
AFRILEX
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ΑΦΡΙΛΕΞ (Αφρικανική Ένωση Λεξικογραφίας) (η)

feedback