Αγγλικός Όρος
affix
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Carr (2008)
Crystal (2008)
Fromkin (2011)
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Πετρούνιας
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
πρόσφυμα (το)
Πηγές
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
παράθημα (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
Πηγές
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης

feedback