Αγγλικός Όρος
diaevaluative markedness
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηρισμός αξιολόγησης (ο)

feedback