Αγγλικός Όρος
data processing
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
επεξεργασία δεδομένων
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback