Αγγλικός Όρος
data collection
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συλλογή δεδομένων (η)
Πηγή
ΙΑΤΕ (http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do?method=searchDetail&lilId=1592538&langId=&query=data%20collection&sourceLanguage=en&domain=0&matching=&start=0&next=1&targetLanguages=el)

feedback