Αγγλικός Όρος
country code
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κωδικός χώρας (ο)
Πηγή
ΙΑΤΕ (http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do?method=searchDetail&lilId=1556931&langId=&query=country%20code&sourceLanguage=en&domain=0&matching=&start=0&next=1&targetLanguages=el)

feedback