Αγγλικός Όρος
address
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
προσαγόρευση (η)
Όρος
προσφώνηση (η)
Πηγή
ΛΚΝ

feedback