Αγγλικός Όρος
commutation test
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (1997, 2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
κριτήριο μεταλλαγής (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
τεστ μεταλλαγής (το)

feedback