Αγγλικός Όρος
class dialect
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταξική διάλεκτος (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback