Αγγλικός Όρος
charecteristic use
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηριστική χρήση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback