Αγγλικός Όρος
cacoepy
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κακοέπεια (η)

feedback