Αγγλικός Όρος
browsing
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
διαφύλλιση (η)
Πηγή
http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do?method=searchDetail&lilId=914088&langId=&query=browsing&sourceLanguage=en&domain=0&matching=&start=0&next=1&targetLanguages=el

feedback