Αγγλικός Όρος
Broca’s aphasia
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Fromkin et al. (2003)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αφασία Μπρόκα (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback