Αγγλικός Όρος
Brill tagger
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
επισημειωτής Μπριλ (ο)

feedback