Αγγλικός Όρος
accessibility
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Lyons
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
προσβασιμότητα (η)
Όρος
προσπελασιμότητα (η)
Πηγές
Βελουδής
Ξυδόπουλος (2007)

feedback