Αγγλικός Όρος
Xkwic
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Xkwic (το) (εργαλείο)

feedback